Web baner 300x250px

ПРОГРАМ РАДА
Скупштине општине Чајниче за 2018. годину

I – УВОД

Програм рада Скупштине општине Чајниче за 2018. годину је основа за  благовремено планирање сједница Скупштине општине и њених радних тијела, за припрему и организовање активности у Скупштини и у радним тијелима на остваривању њихових права, дужности и одговорности, утврђених Законом, Статутом општине, Пословником Скупштине општине и другим прописима.

Организационе јединице Општинске управе општине Чајниче, јавна предузећа и установе одређени овим програмом дужни су, у роковима које одреди предсједник Скупштине у складу са Програмом, припремити и доставити Скупштини на разматрање одговарајуће материјале из своје надлежности и одговорни су за благовремену, квалитетну и стручну припрему материјала као и за законитост достављених приједлога аката.
Радна тијела Скупштине дужна су, свако у оквиру своје надлежности утврђене Пословником Скупштине општине Чајниче, прије разматрања на сједници Скупштине општине, размотрити свако питање садржано у Програму рада и своје приједлоге и мишљења доставити Скупштини општине у форми извјештаја и закључака.

Скупштина општине Чајниче ће у свом раду током 2018. године разматрати питања предвиђена Програмом рада, као и сва друга питања из своје надлежности према указаној потреби, на приједлог овлаштених предлагача. Програм рада остаје отворен током читаве године за све образложене приједлоге, примједбе и сугестије од интереса за грађане, установе, предузећа и друге субјекте.

Начелник општине, други предлагачи материјала и обрађивачи, дужни су да се придржавају датих рокова и да са овим програмом ускладе своје програме рада. Предсједник скупштине може помјерати рокове разматрања појединих питања утврђених овим програмом уколико се укаже потреба за тим.

Разрадом планираних задатака утврђује се носиоци и вријеме разматрања наведених питања.

II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА

У 2018. години Скупштина општине Чајниче ће разматрати следеће:

    Први квартал (јануар – март)

1.    Извјештај о раду Скупштине општине за 2017. годину;
Обрађивач : Предсједник СО-е и Одсјек за стручне послове СО–е и Начелника општине ;  

2.    Извјештај о раду сталних радних тијела Скупштине општине Чајниче у 2017.години;
Обрађивач : Предсједници сталних радних тјела СО;

3.    Извјештај о раду Начелника општине за 2017. годину;
Обрађивач : Начелник општине и Одјсек за стручне послове СО-е и Начелника општине;

4.     Извјештаји о раду Одјељења општинске управе општине Чајниче за 2017.годину;
Обрађивач : Одјељења Општинске управе Чајниче;

5.    Извјештај о раду општинских инспекција и комуналне полиције за 2017. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности и надлежни инспектори;

6.    Извјештај о раду Цивилне заштите за 2017.годину и програм мјера и активности за 2018. годину;
Обрађивач : Одјељење за општу управу;

7.    Приједлог програма текућег одржавања локалних и некатегорисаних путева у 2018. години;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

8.    Приједлог програма коришћења средстава добијених од продајe шумских дрвних сортимената у 2018.години;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

9.    Приједлог програма кориштења средстава заједничке комуналне потрошње за 2018. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

10.    Приједлог програма инвестиционих активности на подручју општине Чајниче за 2018. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

11.    Приједлог програма утрошка новчаних средстава прикупљених од посебних водних накнада за 2018. године на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

12.    Приједлози програма рада и финансијских планова за 2018. годину јавних установа чији је оснивач општина Чајниче;
Обрађивач : Надлежни органи јавних установа;

13.     Приједлог програма рада и финансијски план ЈКП „Врело-Чајниче“ доо Чајниче за 2018. годину;
Обрађивач : ЈКП „Врело-Чајниче” доо Чајниче;

14.    Приједлог плана расподјеле средстава за спорт из буџета општине Чајниче за 2018.годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

15.    Приједлог програма утрошка средстава намјењених за реализацију посебних мјера заштите од пожара за 2018. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

16.    Приједлог програма кориштења средстава добијених од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2017. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

17.    Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2018.годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

18.    Приједлог програма санитарне заштите изворишта која су у финкцији водоснадбјевања грађана општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

19.    Приједлог одлуке о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта у 2018. години;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

20.    Приједлог одлуке о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2018.години;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

21.    Приједлог одлуке о санитарном минимуму;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

22.    Приједлог одлуке о стимулисању наталитета у 2018.години;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

23.    Информација о реализацији Одлуке о стимулисању наталитета у 2017.години на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

 

       Други квартал ( април - јун )

1.    Извјештај о извршењу Буџета општине Чајниче за 2017. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

2.    Извјештај о раду и финансијском пословању ЈКП „Врело-Чајниче“ доо Чајниче за 2017. годину;
Обрађивач:  ЈКП „Врело-Чајниче” доо Чајниче;

3.    Извјештај о раду КУД „Извор“ Чајниче за 2017.годину;
Обрађивач : КУД „Извор“ Чајниче;

4.    Извјештај о раду Ватрогасног друштва Чајниче за 2017. годину;
Обрађивач: Ватрогасно друштво Чајниче;

5.    Извјештај о раду Спортског друштва Чајниче за 2017.годину;
Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

6.    Извјештај о раду и финансијском пословању за 2017. годину јавних установа чији је оснивач општина Чајниче;
Обрађивач: Надлежни органи јавних установа.

7.    Извјештај о раду управних и надзорних одбора установа и предузећа за  2017.годину чији је оснивач општина Чајниче;
Обрађивач : Управни и надзорни одбори установа и предузећа;

8.    Извјештај о раду савјета мјесних заједница на подручју општине Чајниче за 2017.годину;
Обрађивач: Одјељење за општу управу;

9.    Извјештај о реализацији плана одржавања локалних путева у зимском периоду на подручју општине Чајниче за 2017/2018. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

10.    Извјештај о реализацији програма коришћења средстава добијених од шумарства продајом дрвних сортимената за 2017.годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

11.    Извјештај о реализацији програма утрошка средстава намјењених за реализацију посебних мјера заштите од пожара за 2017. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

12.    Извјештај о реализацији програма утрошка новчаних средстава прикупљених од посебних водних накнада за 2017. годину на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

13.    Извјештај о реализацији програма кориштења средстава добијених од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2017. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

14.    Приједлог одлуке о комуналним таксама;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

15.    Приједлог одлуке о гробљима и погребној дјелатности;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

16.    Информација о извршењу Буџета општине Чајниче за период 01.01. - 31.03.2018.године;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

17.    Информација о стању у области спорта и физичке културе на подручју општине Чајниче;
Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности и Спортско друштво Чајниче;

18.    Информација о стању безбједности у области криминалитета, јавном реду и миру и безбједности саобраћаја на путевима на подручју општине Чајниче;
Обрађивач  : Полицијска станица Чајниче;

19.    Информација о раду Правобранилаштва РС – Сједиште замјеника Фоча за 2017.годину;
Обрађивач :  Правобранилаштво РС – Сједиште замјеника Фоча.

20.    Информација о стипендирању студената у школској 2017/2018. години;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

21.    Информација о раду у поступцима јавног излагања и дешифровања података о непокретностима и утврђивању права на непокретностима на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности и РГУ ПЈ Чајниче;

       Трећи квартал (јул - септембар)

1.    Извјештај о извршењу Буџета за период 01.01. – 30.06.2018. године;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

2.    Приједлог програма одржавања локалних путева у зимском периоду на подручју општине Чајниче за 2018/2019. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;


3.    Извјештај о раду ОО Црвеног крста Чајниче за 2017.годину;
Обрађивач : ОО Црвеног крста Чајниче;

4.    Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Чајниче за 2017.годину;
Обрађивач : Одбор за жалбе општине Чајниче;

5.    Извјештај о раду Општинске борачке организације Чајниче за 2017.годину;
Обрађивач : Општинска борачка организација Чајниче;

6.    Извјештај о раду Општинске изборне комисије Чајниче за 2017.годину;
Обрађивач : Општинска изборна комисија Чајниче;

7.    Нацрт просторног плана општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

8.    Нацрт стратегије развоја општине Чаниче;
Обрађивач : Тим за израду стратегије развоја општине Чајниче;

9.    Информација о стању у области привреде и стања запослености на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

10.    Информација о стању у области пољопривреде на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

11.    Информација у области здравствене заштите на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности и Дом здравља;

12.    Информација у области социјалне заштите на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности и Центар за социјални рад;

13.    Информација о стању у области културе на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности и надлежне установе;

14.    Информација о стању снадбијевања електричном енергијом на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : РЈ „Електродистрибуција” Чајниче;

15.    Информација о стању у области водоснабдјевања на подручју општине Чајниче;
Обрађивач: ЈКП „Врело Чајниче“ доо Чајниче и Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;


       Четврти квартал ( октобар – децембар)

1.    Информација о извршењу Буџета општине Чајниче за период 01.01.2018. – 30.09.2018.године;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

2.    Нацрт буџета општине Чајниче за 2019.годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

3.    Приједлог буџета општине Чајниче за 2019. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

4.    Приједлог просторног плана општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

5.    Приједлог стратегије развоја општине Чаниче;
Обрађивач : Тим за израду стратегије развоја општине Чајниче;

6.    Приједлог одлуке о извршењу Буџета општине Чајниче за 2019.годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

7.    Приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности  на подручју Општине Чајниче у 2019.години;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

8.    Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Чајниче за 2019.годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

9.    Информација о стању у области предшколског, основног и средњег образовања на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др.дјелатности и надлежне установе;

10.    Информација о стању у области борачко-инвалидске заштите на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за општу управу;

11.    Информација о положају пензионера у општини Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

12.    Приједлог програма рада Скупштине за 2019. годину;
Обрађивач: Предсједник СО-е и Одсјек за стручне послве СО-е и Начелника општине; .

13.    Приједлог програм рада Начелника општине за 2019.годину;
Обрађивач : Начелник општине, одсјек за стручне послове СО-е и Начелника општине и одјељења општинске управе Чајниче;


III– МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА

Обавеза свих носилаца активности и задатака при реализацији овог Програма у циљу ефикаснијих припрема сједница скупштина је :
-    да материјали буду стручно обрађени и припремљени у довољном броју примјерака са јасно назначеним и образложеним разлозима и циљевима;
-    да материјале претходно доставе на разматрање овлаштеном предлагачу, а након тога, у случају да то буде потребно, са извршеним исправкама, измјенама и допунама, доставе Стручној служби у писаном и електронском облику умножених у 20 примјерака ради благовремене доставе и дистрибуције материјала за засједање Скупштине општине, како би Скупштина могла одржавати сједнице према Програму рада;
-    да припремљене материјале разматрају радна тијела Скупштине општине из своје надлежности, те мишљења о истим благовремено доставе Скупштини.


IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај Програм рада ће се доставити свим носиоцима активности и извршиоцима задатака, као и свим другим субјектима заинтересованим за његово праћење и реализацију.
О спровођењу овог Програма стараће се предсједник Скупштине општине Чајниче.

Програм рада Скупштине ће се објавити у „Службеном гласнику општине Чајниче“.


Бр. 01/1-02-143/17                                          СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Датум, 28.12.2017.године                                   П р е д с ј е д н и к
                                                                     Илија Дачевић, дипл.мен.