ПРОГРАМ РАДА
Скупштине општине Чајниче за 2017. годину

I – УВОД

Програм рада Скупштине општине Чајниче за 2017. годину је основа за  благовремено планирање сједница Скупштине општине и њених радних тијела, за припрему и организовање активности у Скупштини и у радним тијелима на остваривању њихових права, дужности и одговорности, утврђених Законом, Статутом општине, Пословником Скупштине општине и другим прописима.

Организационе јединице Општинске управе општине Чајниче, јавна предузећа и установе одређени овим програмом дужни су, у роковима које одреди предсједник Скупштине у складу са Програмом, припремити и доставити Скупштини на разматрање одговарајуће материјале из своје надлежности и одговорни су за благовремену, квалитетну и стручну припрему материјала као и за законитост достављених приједлога аката.
Радна тијела Скупштине дужна су, свако у оквиру своје надлежности утврђене Пословником Скупштине општине Чајниче, прије разматрања на сједници Скупштине општине, размотрити свако питање садржано у Програму рада и своје приједлоге и мишљења доставити Скупштини општине у форми извјештаја и закључака.

Скупштина општине Чајниче ће у свом раду током 2017. године разматрати питања предвиђена Програмом рада, као и сва друга питања из своје надлежности према указаној потреби, на приједлог овлаштених предлагача. Програм рада остаје отворен током читаве године за све образложене приједлоге, примједбе и сугестије од интереса за грађане, установе, предузећа и друге субјекте.

Начелник општине, други предлагачи материјала и обрађивачи, дужни су да се придржавају датих рокова и да са овим програмом ускладе своје програме рада. Предсједник скупштине може помјерати рокове разматрања појединих питања утврђених овим програмом уколико се укаже потреба за тим.

Разрадом планираних задатака утврђује се носиоци и вријеме разматрања наведених питања.


II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА

У 2017. години Скупштина општине Чајниче ће разматрати следеће:

 Први квартал (јануар – март)

1. Извјештај о раду Скупштине општине за 2016. годину;
Обрађивач : Стручна служба СО и Начелника;

2. Извјештај о раду сталних радних тијела Скупштине општине Чајниче у 2016.години;
Обрађивач : Предсједници сталних радних тјела СО;

3. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе за 2016. годину;
    Обрађивач : Стручна служба СО и Начелника и одјељења Општинске управе;

4. Извјештај о раду општинских инспекција и комуналне полиције у 2016. години;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности и надлежни инспектори;

5. Извјештај о раду Цивилне заштите у 2016.години и програм мјера и активности за 2017. годину;
Обрађивач : Одјељење за општу управу;

6. Програм текућег одржавања локалних и некатегорисаних путева у 2017. години;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

7. Програм коришћења средстава добијених од шумарства продајом дрвних сортимената у 2017.години;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

8. Програм кориштења средстава заједничке комуналне потрошње за 2017. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

9. Програм инвестиционих активности на подручју општине Чајниче за 2017. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

10. Програм утрошка новчаних средстава прикупљених од посебних водних накнада за 2017. године на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

11. Програми рада и финансијски планови за 2017. годину јавних установа чији је оснивач општина Чајниче;
Обрађивач : Надлежни органи јавних установа;

12.  Програм рада и финансијски план ЈКП „Врело-Чајниче“ доо Чајниче за 2017. годину;
Обрађивач : ЈКП „Врело-Чајниче” доо Чајниче;

13. План расподјеле средстава за спорт из Буџета општине Чајниче за 2017.годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

14. Програм утрошка средстава намјењених за реализацију посебних мјера заштите од пожара за 2017. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

15. Програм кориштења средстава добијених од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2017. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

16. Програм уређења грађевинског земљишта за 2017.годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

17. Oдлукa о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта у 2017. години;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

18. Oдлукa о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2017.години;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

19. Oдлукa о стимулисању наталитета у 2017.години;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;
20. Oдлукa о расписивању избора за чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за општу управу;

21. Информација о реализацији Одлуке о стимулисању наталитета у 2016.години на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

22. Информација о раду у поступцима јавног излагања и дешифровања података о непокретностима и утврђивању права на непокретностима на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности и
                     РГУ ПЈ Чајниче;

Други квартал ( април - јун )
1. Извјештај о извршењу Буџета општине Чајниче за 2016. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

2. Извјештај о раду и финансијском пословању ЈКП „Врело-Чајниче“ доо Чајниче за 2016. годину;
Обрађивач:  ЈКП „Врело-Чајниче” доо Чајниче;

3. Извјештај о раду КУД „Извор“ Чајниче у 2016.години;
Обрађивач : КУД „Извор“ Чајниче;

4. Извјештај о раду Ватрогасног друштва Чајниче у 2016. години;
Обрађивач: Ватрогасно друштво Чајниче;

5. Извјештај о раду Спортског друштва Чајниче у 2016.години;
Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

6. Извјештај о раду и финансијском пословању за 2016. годину јавних установа чији је оснивач општина Чајниче;
Обрађивач: Надлежни органи јавних установа.

7. Извјештај о раду управних и надзорних одбора установа и предузећа у 2016.години чији је оснивач општина Чајниче;
Обрађивач : Управни и надзорни одбори установа и предузећа;

8. Извјештај о раду савјета мјесних заједница на подручју општине Чајниче у 2016.години;
Обрађивач: Одјељење за општу управу;

9. Извјештај о реализацији плана одржавања локалних путева у зимском периоду на подручју општине Чајниче за 2016/2017. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

10. Извјештај о реализацији програма коришћења средстава добијених од шумарства продајом дрвних сортимената у 2016.години;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

11. Извјештај о реализацији програма утрошка средстава намјењених за реализацију посебних мјера заштите од пожара у 2016. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

12. Извјештај о реализацији програма утрошка новчаних средстава прикупљених од посебних водних накнада за 2016. годину на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

13. Извјештај о реализацији програма кориштења средстава добијених од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2016. години;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

14. Информација о извршењу Буџета општине Чајниче за период 01.01. - 31.03.2017.године;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

15. Информација о стању у области спорта и физичке културе на подручју општине Чајниче;
Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

16. Информација о стању у области привреде и стања запослености на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

17. Информација о стању безбједности у области криминалитета, јавном реду и миру и безбједности саобраћаја на путевима на подручју општине Чајниче;
Обрађивач  : Полицијска станица Чајниче;

18. Информација о стању у области пољопривреде на подручју општине Чајниче
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

19. Информација о раду Правобранилаштва РС – Сједиште замјеника Фоча за 2016.годину;
Обрађивач :  Правобранилаштво РС – Сједиште замјеника Фоча.

20. Информација о стању снадбијевања електричном енергијом на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : РЈ „Електродистрибуција” Чајниче;

21. Информација о стању у области водоснабдјевања на подручју општине Чајниче;
Обрађивач: ЈКП „Врело Чајниче“ доо Чајниче и Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

22. Информација о стипендирању студената у школској 2016/2017. години;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

Трећи квартал (јул - септембар)
1. Извјештај о извршењу Буџета за прво полугодиште 2017. године;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

2. Програм одржавања локалних путева у зимском периоду на подручју општине Чајниче за 2017/2018. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

3. Програм санитарне заштите изворишта која су у финкцији водоснадбјевања грађана општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

4. Извјештај о раду ОО Црвеног крста Чајниче;
Обрађивач : ОО Црвеног крста Чајниче;

5. Информација у области здравствене заштите на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности и Дом здравља;

6. Информација у области социјалне заштите на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. Дјелатности и Центар за социјални рад;

7. Информација о стању у области културе на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности и надлежне установе;

Четврти квартал ( октобар – децембар)
1. Информација о извршењу Буџета општине Чајниче за период 01.01.2017. – 30.09.2017.године;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

2. Нацрт буџета општине Чајниче за 2018.годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

3. Приједлог Буџета општине Чајниче за 2018. годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

4. Oдлукa о извршењу Буџета општине Чајниче за 2018.годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

5. Одлукa о висини стопе пореза на непокретности  на подручју Општине Чајниче у 2018.години;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

6. Oдлукa о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Чајниче за 2018.годину;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

7. Извјештај о раду Општинске борачке организације Чајниче;
Обрађивач : Општинска борачка организација Чајниче;

8. Извјештај о раду Општинске изборне комисије Чајниче;
Обрађивач : Општинска изборна комисија Чајниче;

9. Информација о стању у области предшколског, основног и средњег образовања на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др.дјелатности и надлежне установе;

10. Информација о стању у области борачко-инвалидске заштите на подручју општине Чајниче;
Обрађивач : Одјељење за општу управу;

11. Информација о положају пензионера у Чајничу;
Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности;

12. Програм рада Скупштине за 2018. годину;
Обрађивач: Стручна служба СО и Начелника.

13. Програм рада Начелника општине за 2018.годину;
Обрађивач : Стручна служба СО и Начелника и одјељења општинске управе;


III– МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА

Обавеза свих носилаца активности и задатака при реализацији овог Програма у циљу ефикаснијих припрема сједница скупштина је :
- да материјали буду стручно обрађени и припремљени у довољном броју примјерака са јасно назначеним и образложеним разлозима и циљевима;
- да материјале претходно доставе на разматрање овлаштеном предлагачу, а након тога, у случају да то буде потребно, са извршеним исправкама, измјенама и допунама, доставе Стручној служби у писаном и електронском облику умножених у 20 примјерака ради благовремене доставе и дистрибуције материјала за засједање Скупштине општине, како би Скупштина могла одржавати сједнице према Програму рада;
- да припремљене материјале разматрају радна тијела Скупштине општине из своје надлежности, те мишљења о истим благовремено доставе Скупштини.


IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај Програм рада ће се доставити свим носиоцима активности и извршиоцима задатака, као и свим другим субјектима заинтересованим за његово праћење и реализацију.
О спровођењу овог Програма стараће се предсједник Скупштине општине Чајниче.

Програм рада Скупштине ће се објавити у „Службеном гласнику општине Чајниче“.


Бр. 01/1-02-150/16                                                               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Датум, 29.12.2016.године                                                        П р е д с ј е д н и к
                                                                                           Илија Дачевић, дипл.мен.