Скупштина општине Чајниче на својој 4. редовној сједници одржаној 27.04.2017.године донијела је Закључак о упућивању нацрта Статута општине Чајниче на јавну расправу. 
 
 
Нацрт Статута општине Чајниче можете пронаћи на интернет страници општине Чајниче (www.opstinacajnice.rs.ba), као и у Стручној служби Скупштине општине и Начелника општине Чајниче. 
 
Овдје можете погледати НАЦРТ СТАТУТА.
У складу са Пословником  СО-е Чајниче покренут је поступак израде Програма рада Скупштине општине Чајниче за 2017. годину.
 
Програм рада Скупштине општине чине питања из дјелокруга Скупштине и доноси се за календарску годину, по правилу, до почетка године. Он садржи задатке Скупштине који произилазе из Устава, Закона, Статута општине, утврђене политике и економског развоја општине, као и друге послове и задатке у рјешавању питања од интереса за грађане.
Програмом рада утврђују се послови и задаци Скупштине, њихов садржај, начин извршавања, носиоци послова и задатака, као и рокови за њихово доношење.
Радна тијела Скупштине, при утврђивању својих обавеза и задатака, придржавају се Програма рада Скупштине.
 
У припремама за израду Програма рада предсједник, потпредсједник и секретар Скупштине општине прибављају приједлоге и мишљења о питањима које треба унијети у Програм рада  од одборника, радних тијела Скупштине, Начелника општине, општинске управе, политичких странака које су заступљене у Скупштини, мјесних заједница, грађана и удружења грађана. На основу припремљених приједлога и сугестија колегиј припрема и утврђује приједлог Програма рада Скупштине, који се упућује Скупштини на разматрање.
С обзиром на наведено, сва заинтересована лица своје приједлоге, мишљења и сугестије за израду Програма рада СО за 2017. годину могу да доставе најкасније до 16.11.2016. године у пријемну канцеларију Општинске управе општине Чајниче или путем електронске поште на адресу  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , са назнаком „За израду Програма рада Скупштине општине Чајниче за 2017. годину.
 
Бр. 01/1-02 - 116/16         
Датум, 29.11.2016.године                              СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
                                                                      П р е д с ј е д н  и к 
                                                                 Илија Дачевић.дипл.мен. с.р.
ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ
И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
Бр. 04-39-4/16
Датум, 20.10.2016.године
 
На основу члана 39. и 88. Закона о заштити  животне средине („Службени гласник Републике Српске“ бр.71/12 и 79/15) и члана 2. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“ бр.124/12)  Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију   обавјештава заинтересовану јавност 
                           
О ПОДНОШЕЊУ  ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ
ЕКОЛОШКЕ  ДОЗВОЛЕ
За МХЕ „ Прелив“ на ријеци Врело општина Чајниче инсталисане снаге 249 KW
                 Подносилац захтјева „Credo invest RS“ д.о.о Бања Лука  
 
Дана 10.10. 2016. године, подносилац захтјева „Credo invest RS“ д.о.о Бања Лука  предао је захтјев  Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију  за издавање еколошке дозволе  за  МХЕ  „ПРЕЛИВ“ на ријеци Врело, општина Чајниче, инсталисане снаге 249 KW.
 
Заинтересована јавност да може извршити бесплатан увид у  захтјев  за еколошку дозволу и приложену документацију, у просторијама општине  Чајниче, канцеларија број 6. радним даном од 07 до 15 часова.
Јавни увид траје до 20.11.2016. године, до када се могу доставити наведеном Министарству  примједбе, приједлози и мишљења о захтјеву у писаној форми.
                                                                                       НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
                                                                                               Младен Јањић дипл.ецц
ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ 
И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
 
Број: 04-39-1/16                        
Датум: 27.04.2016. године.
        
Јавни увид у захтјев за издавање  еколошке дозволе
„ФЛ СТАКОРИНА“ д.о.о.  Чајниче
Објекат: Производње панел плоча
 
 
У складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити  животне средине („Службени гласник Републике Српске“ бр.71/12), у поступку издавања еколошке дозволе за „ФЛ СТАКОРИНА“д.о.о. Чајниче, Луке б.б.  73280  Чајниче, 4403772800004 Одјељење за привреду, финансије  и друштвене дјелатности  Општинске управе општине Чајниче објављује јавни позив за
 
ЈАВНИ УВИД У ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ  ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ И ПРИЛОЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ДОКАЗИ)
 
Позива се заинтересована јавност да може извршити увид у наведени захтјев и садржину документације, за „ФЛ СТАКОРИНА“ д.о.о. Чајниче, Луке б.б. 73280  Чајниче, 4403772800004. 
Јавни увид се може извршити у згради  општине  Чајниче, канцеларија број 6. радним даном од 07 до 15 часова.
Јавни увид траје до 27.05.2016.године, до када се могу доставити примједбе, приједлози и мишљења у вези наведеног.
                                                                                     
 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
                                                                                      Младен Јањић дипл.ецц

ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈНИЧЕ

Број: 01/1-02-27/16

Чајниче, 18.03.2016. године.

 О Б А В Ј Е ШТ Е Њ Е

На основу члана 62. став 4. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник РС“ број: 71/12 и 52/14) Скупштина општине Чајниче обавјештава заинтересовану јавност да ће на 28. редовној сједници Скупштине општине Чајниче која ће се одржати 28.03.2016.године ( понедељак ) са почетком у 10:00 часова, разматрати Приједлог одлуке о кредитном задужењу општине Чајниче у износу од 300.000,00 КМ у сврху финансирања капиталних пројеката на подручју општине Чајниче.

 

               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ