Bojan Tanasković

 

БОЈАН ТАНАСКОВИЋ

Контакт тел : 058/310-390;

E-mail : 

 

 
 
 Начелник општине има замјеника који му помаже у вршењу дужности.
Замјеника начелника општине бира Скупштина општине на приједлог Начелника општине, у поступку предвиђеном пословником Скупштине општине.
Замјеник Начелника општине извршава дужности које му повјери Начелник општине, замјењује Начелника и дјелује у његово име када је Начелник општине одсутан или спријечен у вршењу својих дужности, као и друге послове у складу са законом и овим Статутом.
У случају престанка функције Начелника општине, замјеник Начелника има сва овлашћења која припадају Начелнику општине у складу са законом и овим Статутом, а до избора новог начелника општине.