Mladen Janjić

 

Начелника одјељења : Младен Јањић, дипл.ецц.

Контакт телефон : 058/315-144                                        

Е-мail : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

     

 

Краћа биографија :

Рођен 01.03.1964.године у селу Камен, општина Чајниче. Основну и средњу школу завршио у Чајничу, а економски факултет у Сарајеву, одсјек Пословне економије, смијер финансијско рачуноводствени.

До 1996.године радио у РЗ СОУР-а УПИ у Сарајеву, у РЗ СОУР-а ФДС у Сарајеву и у Народном позоришту Сарајево.

Од 1996 до 2000.године запослен у ОДП "Стакорина" Чајниче на пословима шефа књиговодства, а од 2000.године запослен у Административној служби општине Чајниче на пословима Начелника одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

Активан члан удружења Савеза рачуновођа и Ревизора РС.

Ожењен и отац двоје дјеце.

 Надлежност одјељења : Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности врши стручне и управне послове који се односе на припрему одлука и других аката, студијске и аналитичке послове из области привреде и друштвених дјелатности (индустрија, саобраћај и везе, пољопривреда, шумарство и водопривреда, трговина и снабдјевање, угоститељство, туризам, предузетничка дјелатност, здравствена заштита, социјална заштита, предшколско, основно и средње образовање, спорт и омладина, инспекцијски надзор и други стручни и управни послови који се односе на припрему просторно-планске документације, развојне планове, издавање урбанистичких сагласности и одобрења за грађење, технички прегледи и употребне дозволе изграђених објеката, контрола инвестиционо-техничке документације, надзор у области грађења и заштита животне средине, стамбене послове у складу са законом и другим прописима, коришћење градског грађевинског земљишта, утврђивање накнада и друго, послови из области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација), стручне и друге послове који се односе на: праћење остваривања политике финансирања у Општини, припрема нацрт Буџета, завршни рачун, прати приходе и извршење расхода Буџета, врши контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање општинске Административне службе и других корисника који се финансирају из Буџета општине, врши стручне и друге послове који се односе на припрему одлука и других општих аката везаних за вршење инспекцијског надзора у области тржишне инспекције, санитарне инспекције, ветеринарске инспекције, инспекције за друмски саобраћај и путеве, грађевинске инспекције, водопривредне инспекције и заштите животне средине, послове комуналне полиције, као и друге послове који се ставе у надлежност Одјељења.

Радна мјеста у Одјељењу  :

Ред. број

Н а з и в  р а д н о г  м ј е с т а

Број

извршилаца

1.

Начелник Одјељења

1

-       Одсјек за привреду, урбанизам и друштвене дјелатности

 

2.

Самостални стручни сарадник за привреду, приватно предузетништво и друштвене дјелатности – Шеф одсјека

1

 

3.

Самостални стручни сарадник за локално - економски развој и послове просторног планирања, грађевинског земљишта и екологије

1

 

4.

Самостални стручни сарадник за послове из области пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова, риболова, трговине и туризма.

1

5

Стручни сарадник за послове урбанизма, грађења и стамбено - комуналне послове.

1

6

Виши стручни сарадник за студијско-аналитичке послове и статистику

1

-       Одсјек за буџет и финансије

 

7

Самостални стручни сарадник за буџет, финансије и главну књигу трезора – Шеф одсјека

1

8

Самостални стручни сарадник за рачуноводство и књиговодство, унос фактура и добављача у трезорском пословању

1

 

9

Стручни сарадник за наплату и контролу реализације изворних прихода, вођење књиге основних средстава, унос наруџбеница и потраживања у трезорском пословању

1

-       Одсјек за инспекције и комуналну полицију

10

Самостални стручни сарадник – Општински инспектор за друмски саобраћај – Шеф одсјека

1

11

Комунални полицајац

1

12

Самостални стручни сарадник  - Општински тржишни инспектор

1

                УКУПНО

12