Radmilo Tadić

 

Начелника одјељења: Радмило Тадић, дипл.ецц.

 Контакт телефон: 058/315-410

 

 

 

 

 Одјељење за општу управу врши стручне и управне послове који се односе на припрему одлука и других аката, послове пријемне канцеларије, послове грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име и друго), персоналне послове, послове који се односе на права породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца, на послове избјеглица, расељених лица и повратника, послове цивилне заштите, заштите од пожара и послове мјесних заједница, архива, овјера потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних регистара, пружање правне помоћи, технички, помоћни и други послови који се односе на возаче, дактилографе, чистаче и сл., те други послови Административне службе који нису у надлежности другог Одјељења

Радна мјеста у Одјељењу  :

Ред. број

Н а з и в   р а д н о г  м ј е с т а

Број

извршилаца

1.

Начелник Одјељења

1

-       Одсјек за општу управу и борачко инвалидску заштиту

2.

Самостални стручни сарадник за борачко инвалидску заштиту, цивилне жртве рата, грађанска стања и персоналне послове

1

3.

Самостални стручни сарадник за цивилну заштиту, заштиту од пожара и управљање људским ресурсима

1

4.

 Mатичар

2

5.

Стручни сарадник за опште послове , јавне регистре, овјеру потписа и преписа, пријемну канцеларију и архиву

1

6.

Стручни сарадник за опште послове и послове повратка

1

7.

Стручни сарадник за мјесне заједнице и питања младих

1

8.

Стручни сарадник за персоналне послове, војне евиденције и резервни матичар

1

-       Техничко и помоћно особље

9.

Координатор техничког и помоћног  особља

1

10.

Радник на одржавању чистоће и курир

1

11.

Домар

1

12.

Кафе куварица

1

 13.

Портир – Радник на физичком обезбјеђењу имовине и лица Административне службе општине

1

14.

Возач

1

 

УКУПНО

15